All for Joomla All for Webmasters
031-33312497 |
آرشیو مطالب گزارش كارگاه‌های آموزشی همسفران

در جلسات همیشه گفته می‌شود که هوش و سواد و استعداد و... تاثیری در تغییر نگاه ندارد، تنها چیزی که در تغییر نگاه موثر است استقامت است که انسان را به حرکت در می‌آورد. استقامت دقیقاً به فرمول هدف كه شامل صبر، اميد و حركت است، عینیت می‌دهد چون حرکت می‌کنی و امیدوار هستی که میشود و چون امیدواری، صبر را پیشه می‌کنی. اين سه پارامتر هدف را باید با هم داشته باشیم تا به هدفمان برسیم و اگر یکی از آن ها نباشد، به هدفمان‌نمی‌رسیم. هرکدام از ما اگر هدفمان را متناسب با جایگاهمان، شرایطمان، توانایی‌هایمان و...انتخاب کرده و سه پارامتر هدف را نیز رعایت کنیم، مطمئنا به هدف می‌رسیم، همانگونه كه خیلی از افراد رسیدند.

موضوع کارگاه آموزشی:هدف (صبر،امید،حرکت)

استاد کارگاه: جناب آقای مفتون

تاریخ:سه‌شنبه 98/7/2

154موضوع در طول یک سال برای کارگاه‌های آموزشی انتخاب می‌شود که دو دسته هستند:

1- موضوعاتی که بر اساس دانش و علم با پشتوانه الهی هستند.

2- موضوعاتی که براساس تجربه به دست آمده است.

هیچ سندی بالاتر از تجربه نیست.موضوعاتی که تجربی هستند در طول زمان عینیت پیدا می‌کند.و زمان متوجه شدن هرکسی تفاوت ها را نشان می‌دهد. تفاوت هایی که در برداشت، ادراک و...است.

یکی‌از‌دستور جلسه هایی‌ که تجربی است دستور‌جلسه امروز می باشد. هدف ما از جایگاهمان چیست؟ هدف ما از‌آمدن به جلسات چیست؟

جلسات هدف خود را بیان‌ می‌کند و در نوشتارها خوانده می شود.

هدف جلسات: تحقیقات علمی و کاربردی براي شناخت انسان، مواد مخدر و ‌ارائه طریق به مصرف کننده و خانوادهایشان برای رهایی از دام اعتیاد.

هدفی که بیان می‌کند هدفی مقدس است چون خانواده‌هايی از اعتیاد رها می‌شوند و معقول هم‌ هست، چون الگو وجود دارد پس تحقق می‌يابد.

زمانی هم خواسته‌های ما نامعقول است، پس رسيدن به هدفمان غیر ممکن می‌شود و به آن‌ نمی‌رسیم. اگر هدف ما متناسب با جایگاهمان باشد به هدفمان می‌رسیم.

سه نوع انسان داریم:

۱_انسانهايي كه هدفمند زندگی می‌کنند؛ این افراد متناسب با ‌جایگاه و روحیاتشان و....هدف انتخاب می‌کنند و مطمئنا به آن می‌رسند.

۲_افراد بی هدف؛ همین طوری روزانه زندگی می‌کنند و این افراد خطرناک‌ نیستند.

۳_ افرادی که هدفشان با شرایطشان یکسان نیست؛ این افراد منفعل شده و ‌ناامید می‌شوند. همیشه در حال تقلا کردن هستند، چون توانایی و شرایط رسیدن به هدفشان را ندارند، در نتیجه تهی می‌شوند. مانند خانواده هایی که برای ترک تلاش می‌کردند و منفعل شدن آن ها به خاطر این بود که همه کاری میکردند ولی نتیجه‌ای ‌نمی‌گرفتند و ناامید می شدند و از این افراد در زمینه های مختلف سوءاستفاده می‌کردند بدون اینكه این افراد خودشان بخواهند و این به خاطر تهی شدنشان بود.

دسته دوم که هدف ندارند، در زندگی با خود می‌گویند هرچه آید خوش آید و هیچ اذیت‌ و آزاری نمی‌شوند.

تفکر سروج به ما می‌گوید هدفمند باشید وبا توجه به شرایطتان هدف‌های خود را انتخاب کنید. هدفمند بودن فقط با آموزش و آگاهی و رسیدن به دانایی موثر اتفاق می افتد.

جلسات به ما یاد می‌دهد دیگر تقلا  نکنیم و به جای آن تلاش کنيم، زیرا خروجی تلاش ارزشمندی و موفقیت است ولی نتیجه تقلا منفعل شدن و‌انفعال است. کسی که منفعل میشود همیشه به دنبال ناجی است چون می خواهد، ديگران کارهایش را ‌انجام دهند.

یکی دیگر از ضررهای انفعال این است که باعث می‌شود شخص آموزش‌ها را متوجه نشود، چون نمی‌تواند با جلسات ارتباط برقرار کند، فقط می‌آید و می‌رود تا خواسته ذهنی‌اش انجام شود ولي متوجه می‌شود که انجام نمی‌شود.

هر كدام از ما نوعی‌مترجم در ذهن هایمان داریم که صحبت‌های استاد را ترجمه می‌کند و ‌این ‌ترجمه متناسب با افکار و ‌خواسته‌های ذهنی ‌ما می باشد.

درست است همگی ما خواسته داریم و می‌خواهیم بهترین باشیم و این حق شما است ولی باید جایگاهمان در نظر گرفته شود و‌متناسب با جایگاهمان حرکت کنیم. هدفمان را متناسب با جایگاه خودمان انتخاب کنیم. وقتی هدف طبق جایگاهمان انتخاب شد فرمول دارد که فرمول آن : صبر، امید ، حرکت است.

صبر: این که هدف را انتخاب کنيم و فاصله ای را براي رسيدن به هدف در نظر بگيريم.

امید: امید داشته باشیم که می‌توانیم هدفمان را به پایان برسانیم و ‌برای انجام هدف به دانش نیاز داریم. باید دانش طرز به انجام رساندن هدف را داشته باشیم.

حرکت: مجموعه دانش که باعث استمرار در حرکت می‌شود.

در جلسات همیشه گفته می‌شود که هوش و سواد و استعداد و... تاثیری در تغییر نگاه ندارد، تنها چیزی که در تغییر نگاه موثر است استقامت است که انسان را به حرکت در می‌آورد. استقامت دقیقاً به فرمول هدف كه شامل صبر، اميد و حركت است، عینیت می‌دهد چون حرکت می‌کنی و امیدوار هستی که میشود و چون امیدواری صبر را پیشه می‌کنی. اين سه پارامتر هدف را باید با هم داشته باشیم تا به هدفمان برسیم و اگر یکی از آن ها نباشد، به هدفمان‌نمی‌رسیم. هرکدام از ما اگر هدفمان را متناسب با جایگاهمان، شرایطمان، توانایی‌هایمان و...انتخاب کرده و سه پارامتر هدف را نیز رعایت کنیم، مطمئنا به هدف می‌رسیم، همانگونه كه خیلی از افراد رسیدند.

چرا به هدفمان نمی‌رسیم؟!

وقتي فراتر از جایگاهمان هدف انتخاب کنيم، منفعل می‌شویم وخروجی آن شرمساری است و همیشه احساس گناه مسموم همراه ماست و تقلا زیاد تر می‌شود، در صورتی که تقلا نتیجه‌ای ندارد،  تلاش است که نتیجه دارد.

hadaf3

دوستان در این مورد مشارکت نمایند.

همسفران: محمدی_موسوی _ ابراهیمی_ سبحانی_ عدنانی_یاراحمدی_شمس_مهمان پذیر

همسفر ابراهیمی: برداشتی که امروز من داشتم این بود که فراتر از جایگاهم هدف انتخاب نکنم و چون آموزش این نکته را ندیده بودم، در زمان سوءمصرف همسرم خیلی زیاد به من لطمه زد چون ‌مي‌خواستم همسرم ترک کند ولی این خواسته شرایطش برای همسر من مهیا نبود و وقتی هم که وارد جلسات شدم باز هم بدون هدف وارد جلسات شدم و فقط آمدم ببینم چه خبری در این جلسات است، ولی بعد به مرور که آموزش‌ها را دیدم متوجه شدم هدف، خودم هستم، نه مسافرم و نه فرزندم، هرچه بیشتر آموزش گرفتم و به جلسات ‌آمدم، فهميدم باید برای خودم بیایم و هدف را خودم قرار دهم و‌ نمی‌توانم برای کسی کاری کنم.

استاد: همسفر ابراهیمی می‌گوید که من آمدم ببینم چه خبره؟اینجا چه می‌گويند؟همه برای این موضوع می‌آیند ولی کسانی موفق می‌شوند که باور کنند و ایمان بياورند. شك، به طور طبیعی در مسیر سفر می‌آید، ولی مسافر و همسفر واقعی، شک‌هایش را باور نمی‌کند. وقتی هدفمند شدیم هیچ وقت به باورهایمان شک نمی کنیم و اگر شکی هم آمد آن شک را باور نمی‌کنیم.

همسفر سبحانی: برداشت من از این دستور جلسه این است که من جلسات را می آمدم ولی نمی‌توانستم آموزش ها را به طور کامل متوجه شوم و هرچقدربیشتر کار میکنم بیشتر متوجه میشوم و‌هر موقع امتحان دارم همیشه استرس دارم ولی امروز فهمیدم همان اندازه که متوجه می شوم کافی است و باید صبر داشته باشم و با امید حرکت کنم.

استاد: هرچه در فهم تو آید می شود مفهموم تو. قرار نیست همه برداشت ها واندازه فهمیدن‌هایمان یکسان باشد. ولی همین که من می‌آیم و یک‌ جمله را آموزش می‌گیرم و درک می‌کنم، یعنی منفعل نیستم. به اندازه ظرف وجودیمان باید آموزش ها را بگیریم. ولی بعضی افراد اصلا متوجه آموزش ها نمی شوند، منفعل هستند و با وجود تلاشی که دارند باز هم سردرگم هستند چون در انتخاب هدفشان مشکل وجود دارد.

موسوی: تجربه‌ای که دارم در مورد این دستور جلسه این است که وقتی وارد جلسات شدم آشفتگی ذهنی که داشتم باعث منفعل شدنم شده بود تلاش هم میکردم ولی برداشت‌هايم غلط بود و به تناسب، عملکردم هم غلط بود و رفتارهای احساسی‌ام هر روز زیادتر می‌شد و متوجه نمی‌شدم کجای‌کارم ایراد دارد تا این که مسافرم از درمان خارج شدند و تحت تاثیر استاد راهنما قرار گرفتم و ایشان به من گفتند برای خودت سفر کن و باز هم عدالت بر من جاری شد و مسافرم برگشت ولی من باز هم هیچ وقت از خودم راضی نبودم تا دوسال بعد در یک دستور‌جلسه به طور ناخودآگاه متوجه شدم که من برای چه می آیم و توانستم از آن روز آرام آرام آموزشها را‌متوجه شده و از‌خودم راضی‌تر شوم.

استاد: موضوعات تجربی به مرور زمان عینیت پیدا می‌کند، دستور جلسات هست ولی ما نمی‌توانیم متوجه آن شویم تا به موقعش بفهمیم. خیلی از همسفران می‌خواهند به هر طریقی مسافرشان را برای درمان بیاورند ولی درسی که موسوی به ما می دهد این‌است که وقتی مسافرم از جلسات دور شد، من تازه آموزش گرفتم.

محیط سروج محیطی پاک‌ و مقدسی می باشد ولی اگر ما منفعل باشیم و به محیط‌های دیگر برویم ممکن است از ما سوءاستفاده شود و در دامی بيفتیم که حتی خودمان هم متوجه نشويم.

تند تند هدف انتخاب كردن اشتباه است، اگر تند تند هدف انتخاب کردیم، اصلا هدفی نداریم.

همسفر محمدیان: من هدفمند زندگی کردن را مدیون تفکر سروج هستم، چون زمانی خیلی زیاد آشفتگی ذهنی داشتم، ولي با آمدن به جلسه شناخت اعتیاد، یک‌هدف انتخاب کردم ‌و آن درمان خودم بودم و یاد گرفتم هدف هایم را کوچک‌ کوچک انتخاب کنم و این سه پارامتر هدف را برایشان کاربردی کنم و هدف هایم را اولویت بندی کنم و رسیدن به هدف باعث شد لذت را حس کنم و ‌الان دو سال است که هدفی را برای‌خودم انتخاب کردم که الان با دستورر جلسه با خودم گفتم که آیا می‌خواهم فقط در این هدف‌موفق شوم یا اینكه موفقیت همراه با ارزشمندی شود. اگراین هدف باعث می شود من جایگاه های خودم را از دست بدهم بهتر است که آن‌ را کنار بگذارم، الان متوجه شدم که اگر با دانش لازم برای هدفم تلاش کنم، لذتش را هم می‌برم ولی باید مواظب باشم در این راه جایگاه خود را از دست ندهم.

استاد: ما وقتی هدفی را انتخاب کردیم، از صبر كردن در راه رسيدن به هدف، لذت مي‌بريم و‌نشاط در ما ايجاد مي‌شود، ااین درصورتی است که هدف مقدس باشد. اگر‌ما همه کاری برای رسيدن به هدفمان کردیم، ولی حس خوبی‌نداشتیم متوجه شویم هدف مقدس نیست و فقط تقلا می‌کنیم.

بیشترین ضربه زندگی برای کسی است که منفعل است ولی با آموزش می‌توانیم تغییر کنیم، براي همین است می‌گویند موبایل ها خاموش ، سکوت کنیم و....چون در هر جلسه‌اي میتوانیم به هدف خود برسیم و حس خوبی داشته باشیم.

همسفري كه برای مصرف کننده‌اش به جلسه مي‌آيد، مانند این‌است که خانه ای روی ماسه یا آب بسازد، خانه ساخته می‌شود ولی با کوچک‌ترین لرزشی خراب میشود آن موقع انفعال به وجود می آید و شروع می کنیم بگویيم من بدشانسم، من بدبختم، من سیاه بختم و... این گونه صحبت ها یعنی انفعال، یعنی نا امید بودن و اوج انفعال، نا امیدی است. طبق كلام اله، بزرگ‌ترین گناه نا امیدی است.

گاهی اوقات ما زود خواه هستیم و فکر می‌کنیم که امید داریم ولي این امید نیست، سراب است چون زود خواهی اصلا اجازه نمی‌دهد ما امیدوار باشیم.

همسفر یار احمدی: دستور‌جلسه امروز یکی از سوال های من بود که تا حدودی جوابش را گرفتم، تا یک زمانی بی هدف زندگی ‌می‌کردم كه به کنار، زماني هم که هدف برای خودم انتخاب کردم، هدفی انتخاب میکردم که با شرایطم یکسان نبوده و هم آسیب زدم و هم آسیب خوردم، اما یک سری از اهداف بود ولی استقامت را نداشتم، صبر هم داشتم ولی برداشتم از دو مقوله هدف و امید اشتباه بود و امیدم به فردا و خدا بود، از خدا طلبکار بودم و منتظر بودم خدا کاری انجام دهد.

استاد: این جلسه به ما یاد می‌دهد و می‌گوید صفت گذشته در انسان صادق نیست چون انسان جاریست همین مشارکت ها می تواند به ما یاد دهد که هدفمان متناسب با شرایطمان باشد.

هدف این است که تصمیمی را بگیرم، مسیر را بسنجم و امید داشته باشم و متناسب با امیدی که دارم دانایی خود را بالا برده و حرکت کنم.

حافظ میگوید:گر ز شوق کعبه خواهی زد قدم   

سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور

شايد در مسیر زخمی شویم، ولی باید بلند شویم و نباید شرم داشته باشیم.

همسقر قاسمی: من هم اهدافی دارم که براي رسیدن به آنها از سه ابزاری که استاد فرمودند حتما کمک می‌گیرم، براي رسیدن به هدف هایم، چیزی که من یاد گرفتم در جلسات این بود که با همه کس در مورد اهدافم صحبت نکنم چون عزیزانی که آگاهی ندارند، ما را به گمراهی می‌اندازند.

استاد: من متناسب با جایگاهم هدف را انتخاب میکنم ولی چگونه می‌توانم آن را تمرین کنم؟؟! یکی از مشکلاتی که خانواده ها دارند اين است كه هنوز غرق در افکار گذشته خود هستند، هنوز قناعت را بلد نیستند در حالي كه الان موقع قناعت است.

حضرت رسول می فرمایند : قبل از اینکه دیگران شما را حساب کنند خودتان خود را حساب کنید. در این ‌جلسات به‌کسی نمره نمی‌دهند، هرکسی باید برای خودش‌ کارنامه درست کند، ‌اگرآموزشی گرفته یعنی رشد کرده ولی گاهي اوقات بعضي افراد نه تنها آموزشی نمي‌گيرند، بلکه ویروس هم می‌شوند و آفت محسوب مي‌شوند، حضرت علی (ع)می‌فرماید: اگر دو روز انسانی یکسان باشد، آن شخص متضرر است.

براي هر هدفی بستری نیاز است و بستر هدف هایمان آموزش ها است. وقتی کمیته آموزش دستور جلسات را مرتبط و پشت سرهم قرار می دهند برای این‌است که ما تغییر نگاه داشته باشیم.

‌از آفت هایی که مانع می شود هدفمان را متناسب با جایگاهمان انتخاب کنیم 1- وابستگی و 2- حس‌تملک است، اگر وابستگی داشته باشیم هدفی که انتخاب مي‌کنیم، مقدس نیست. اما دلبستگي نقطه مقابل وابستگي است، دلبستگی یعنی شرایط را همان طور که هست‌ بپذیریم، وابستگی تملک می آورد، ولی دلبستگی که داشته باشم حس خوب به ما می دهد که همان نشاط درمانی است.

مسئول نظم این کارگاه آموزشی:

مسافر میثم

hadaf1

 

دیدگاه‌ها

0 #19 پاسخ: هدف(صبر، امید،حرکت)همسفرغفاری 1398-07-10 15:20
درودوخداقوت...بسیارجلسه هدفمندوآموزنده بود سپاسگزارم
0 #18 هدفباقری ۲ 1398-07-09 08:12
با تشکر از بنیان گزار ومسئولین
0 #17 خداقوت وسپاسگزارازبنیانگزار.همسفرخراط زاده 1398-07-07 23:30
باتشکروخداقوت ازبنیانگزار.
0 #16 پاسخ هدف(صبر ،امید،حرکت)همسفر احمدی 1398-07-06 12:31
سلام وخداقوت.تشکر میکنم از استاد جلسه که این موضوع را به خوبی توضیح دادند.
0 #15 پاسخ: هدف(صبر، امید،حرکت)مرضيه غلامی 1398-07-06 10:10
خدا قوت بسیار عالی
0 #14 دیدگاههمسفر علیزاده سفر او 1398-07-06 08:12
سلام وخدا قوت.
دستور جلسه کلیدی و بسیار مهمی بود وخوب هم باز شد.من دراین جلسه فهمیدم حرکت راشروع کرده ام ولی پارامتر صبر وامید رانباید فراموش کنم برای رسیدن به هدف.واین شاه کلید درمان وتغییر من خواهد بود.سپاس ازاین تفکر ناب
0 #13 تشکر از کمیته آموزشهمسفر حسینی 1398-07-06 00:48
از عزیزانی که فرمان را اطاعت کردند ونظر دادند من به عنوان مجری سپاسگزارم
0 #12 برداشت از موضوعهمسفر حسینی 1398-07-06 00:44
باتشکر از استاد بسیار موضوع زیبایی مطرح شد انرژی جلسه بسیار بالا وهمه از سخنان آموزنده استاد بهره بردیم امیدوارم کاربردی کنیم
0 #11 پاسخ: هدف(صبر، امید،حرکت)همسفر ولی زاده 1398-07-05 21:38
با سلام وخدا قوت"برداشت من از این دستور جلسه این است اگرهدفمند زندگی کنم وبرای رسیدن به هر هدفی تلاش واستقامت داشته باشم حتما نشاط وشادابی را تجربه میکنم.باتشکر وسپاس
0 #10 هدفJazi 1398-07-05 21:00
با تشکر و قدردانی

Comments are now closed for this entry