ز ورزش میاسای و کوشنده باش

 که بنیاد گیتی به کوشندگی است

 درخشیدن این بلند آفتاب

 ز بسیار کوشی و گردندگی است

 نیاکانت را ورزش آن مایه داد

 که شهنامه زایشان به تابندگی است

 تو نیز از نیاکان بیاموز کار

 اگر در سرت شور سرزندگی است (ملک‌الشعرای بهار / قصاید / ش۴۵)

روز جمعه مورخ سيزدهم دی ماه 1398 ساعت 7:30 صبح دوستان مسافر و همسفر در مقرّ ورزشي سروج واقع در پارك فدك جمع شدند و به ورزش هاي دسته جمعي از قبيل فوتبال، واليبال، دارت، بدمينتون و... پرداختند.

بیایید اعتیاد را بشناسیم، آنگونه که هست نه آن طور که می گویند

هدف سروج از ورزش صبحهاي جمعه در پارك هم ريكاوري درمان شدگان است و هم اينكه درمان و درمان شدگان را به خارج از خانه خود ببرد تا انشاءاله فرهنگ درمان در جامعه گسترش یابد و همه آحاد جامعه به شناخت و درک صحیح اعتیاد برسند و اين شعار تحقق يابد:

سپهر اعتیاد هم اکنون در جامعه ترک است، برآنیم تا این سپهر درمان شود 

 

نگاه مهربانتان را مهمان تصاویر این روز می نماییم:

 

 251

 

252

 

253

 

254

 

257

 

258

 

259

263

 

264

260

 

261

 

262