رضایتمندی در سفر

 

با انجام بايدها و نبايدها و انجام فرامين و قوانين الهي و جهاني زندگي و همچنین رعایت حرمت ها و قوانین جلسات، به شايستگي و رضايتمندي در سفر مي‌رسيم. پس در اين حركت باید اول پاكسازي و سپس بازسازي انجام دهيم. پاكسازي تمام تغييراتي است كه در خود مي‌دهيم. رفتارهاي ناهنجار را به هنجار و حس‌هاي آلوده را به حس‌هاي سالم تبديل مي‌كنيم. وقتي ايمان و باور داشته باشيم، ‌وارد عمل سالم مي‌شويم.

 

موضوع كارگاه آموزشي: رضايتمندي در سفر

استاد: همسفر نوروزي

تاريخ: سه‌شنبه 97/11/16

 

رضايتمندي به معناي راضي بودن، خرسندي و خوشحال بودن در تمام لحظات خوب و بد است.

حركت از يك مبدأ مشخص به يك مقصد مشخص را سفر گويند.

انسانها به دو دسته شاكي و راضي تقسيم مي‌شوند. همه ما در بدو ورود به جلسات، از وضعيتي كه داشتيم راضي نبوديم و با شركت در جلسه شناخت اعتياد به يك آگاهي و دانايي نسبي رسيديم و تا حدودي اعتياد و مصرف‌كننده را شناختيم و از همه مهمتر فهميديم خودمان درگير تفكرات ناسالمي به نام تفكرات زائد شده ایم و به خاطر آن هميشه و به همه چيز چرا مي‌گفتيم، چراها ما را درگير كرده بود و هيچ حس و حال خوبي نداشتيم.

يك همسفر واقعي در جلسات مي‌تواند از گروه شاكي به گروه راضي برود. مبدأ ما تمام حس‌هاي آلوده و بي‌حرمتي‌هايي بود كه مي‌كرديم و مشخص شد. در وادي سوم آموختیم كه به خود بياییم. با جستجو در درون خود متوجه شديم كه درونمان را موریانه ها خورده اند. موريانه همان حس هاي منفي، سرزنش، كينه، نفرت، اوهام و تخيلات، آرزوهاي دست نايافتني و ذهنیات بود که ما را از درون پوچ نموده بود.

براي طي اين مسير بعد از شناخت و آگاهي بايد تغيير تفكر و تغيير جهانبيني بدهيم. به طور کلی تغيير بينش داشته باشيم، يعني به مسائل عمیق نگاه كنيم. وقتي درگیر تفكرات زائد باشیم، هميشه روحيه طلبكاري داريم، توقع داريم؛ وقتي اينها را شناختيم، به اين باور رسيديم كه اين تفكرات زائد چقدر آسيب براي خود و خانواده مان به خصوص مصرف‌كننده داشته، چقدر بي‌حرمتي مثل تحقير، سرزنش، مقايسه داشتيم. متوجه نبودیم که هر انساني حتی اگر مصرف کننده هم باشد، براي خودش حرمت دارد، وقتي فردی دچار بيماري اعتياد شد، نبايد به خود اجازه دهيم كه او را تحقير كند و او را در جايگاهي كه دارد، اعم از پدري، پسري، برادري و... سركوب كنيم.

پس براي حركت در اين سفر لازم و ضروري است كه تفكرات خود را تغيير دهيم.

ما با آموزشها متوجه شديم كه بايد تعهد داشته باشيم نه توقع. وقتي نگاهمان روي ديگران نباشد و وظايف خود را بدون هيچ چشمداشت و توقع و طلبكاري انجام دهيم، به تعهد مي‌رسيم. بعد از این تغييرات، ‌تبديل مي‌شويم. يعني به مرحله‌اي مي‌رسيم كه كارها و اعمال و وظايف خود را بدون اينكه ديگران چه كاري كرده و يا نكرده‌اند، انجام مي دهيم. يك همسفر واقعي با تعهد داشتن وظايف همسري یا مادری خود را انجام مي‌دهد، حتی اگر بيمار مصرف‌كننده‌اي داشته باشد كه هنوز دوستدار مواد است و خواستار درمان نيست، شاكي نيست و اينگونه به رضايتمندي مي‌رسد.

در جلسات صحبت از تغییر جنس است، براي تغيير جنس، بايد نوع تفكر تغيير كند. افراد شاكي هميشه در حال مچ‌گيري و در پي ثابت كردن اشتباه طرف مقابل به اویند و برای همین هميشه حالشان بد است. هميشه مقايسه و سرزنش مي‌كنند و در همه حال حسرت ديگران را می خورند. همسفراني كه پس از طي زماني كه به جلسات مي‌آيند، هنوز بيمارشان به جلسات نيامده و از اینکه چرا او نیامده، نارحتند و چرا چرا می کنند،‌ در اين گروه قرار دارند.

با انجام بايدها و نبايدها و انجام فرامين و قوانين الهي و جهاني زندگي و همچنین رعایت حرمت ها و قوانین جلسات، به شايستگي و رضايتمندي در سفر مي‌رسيم. پس در اين حركت باید اول پاكسازي و سپس بازسازي انجام دهيم. پاكسازي تمام تغييراتي است كه در خود مي‌دهيم. رفتارهاي ناهنجار را به هنجار و حس‌هاي آلوده را به حس‌هاي سالم تبديل مي‌كنيم. وقتي ايمان و باور داشته باشيم، ‌وارد عمل سالم مي‌شويم. وقتي مي‌فهميم كه مقايسه بد است و باعث به قهقرا كشيده شدن فرد مقايسه شونده مي‌شود، ديگر انجام نمي‌دهيم و عمل سالم را انجام مي‌دهيم بعد از عمل سالم،‌ به يك حس سالم و در پي آن به رضايتمندي مي‌رسيم.

رضايتمندي يافتني است نه اكتسابي. وقتي به اين مرحله رسيديم، حتي اگر مصرف‌كننده هم در خانه داشته باشيم، به ديگر افراد خانواده هم توجه داريم و تمام همّ‌و غم خود را روي مصرف‌كننده معطوف نمی کنیم. داشته‌هايمان را می بینیم، نعمت‌هاي متعدد خداوند را مي‌بينيم و به خاطر داشتن آنها رضايت داريم و از خداوند سپاسگزاري مي‌كنيم. ديگر شکایت هایی مثل چرا من،‌ چرا خانواده من، چرا فرزند من، چرا همسر من و... از زندگی ما رخت برمي‌بندد.

در وادي پنجم چند پارامتر براي رسيدن به عمل سالم ذكر شده كه اولينش اين است كه از همه ضدارزشي‌ها برگشت داشته باشيم تا بتوانيم عمل سالم را شروع كنيم.

 

rezayat3

دوستان در زمينه راضي بودن يا شاكي بودن خود مشاركت نمايند.

همسفران: شريفي- مرادي- بنده علي- مهمانپذير- سيدمحسني- طالبيان- قفقازي- شمس- سعيدي- رضازاده-

 

همسفر مرادي: من قبل از جلسات در گروه شاكيان بودم و از زمين و زمان ناراحت بودم و مي‌گفتم چرا من بايد مصرف‌كننده داشته باشم و داشته‌هايم را نمي‌ديدم، وجود فرزندم را نمي‌ديدم ولي زماني كه وارد جلسات شدم، با شناخت اعتياد و آموزشها كم‌كم رضايتمندی در من به وجود آمده زيرا تغيير كردم و باعث شده من خيلي بيشتر از قبل صبور باشم و همين صبر و سكوت به جا در مواقع لازم، باعث پيدا كردن راه‌حل‌هاي مختلف براي من شده است.

 

استاد: صبر يكي از پارامترهاي وادي پنجم است. صبر به معناي نشستن و دست روي دست گذاشتن نيست. صبر يعني تغيير و تلاش در جهت هدف با در نظر گرفتن پارامتر زمان. توجه به داشته‌ها باعث ايجاد رضايتمندي مي‌شود.

ما باید اول از همه براي خود ارزش قائل باشيم، تمام خوشيها و شاديهاي خود را منوط به بيمارمان نكنيم. ديگر اينكه به پذيرش برسيم، یعنی بفهميم كه خودمان بيماريم و در پي آن تلاش كنيم تا به حس رضايتمندي برسيم. اما يك حس رضايتمندي كاذب هم هست و آن زماني است كه به هر نحوي بيمار به جلسات بيايد و همسفر از اینکه بیمارش در مسیر درمان قرار گرفته، رضایتمندی کاذبی برایش به وجود بیاید، ولي اگر به هر دليلي در مسير درمان نماند و برود، این حس رضايتمندي كاذب در همسفر تخريب ايجاد مي‌كند. ما نبايد بشكنيم و محكم‌تر از گذشته باشيم و خود را تشنه آموزش ديدن بدانيم.

 

همسفر قفقازي: بيمار من چند روز آمد و ديگر نيامد و خانواده به من گفتند كه شما هم اگر می خواهید دیگر به جلسات نرويد، ولي من به خاطر خودم به جلسات مي‌آيم و از اينكه در پي آموزش گرفتن هستم، رضايتمندي دارم.

 

همسفر شمس: برداشت من اين است كه بايد ياد بگيريم متعهد باشيم نه متوقع. وقتي متعهد شويم، جنس تفكرمان عوض مي‌شود و رضايتمند مي‌شويم و روي داشته‌هايم متمركز مي‌شوم نه نداشته‌ها.

 

استاد: حس رضايتمندي در متعهد بودن است. زيرا وظيفه خود را انجام مي‌دهيم و به قصور و اشكالات ديگران كاري نداريم و به دنبال بهانه‌گيري و مقصر نيستيم.

 

همسفر رضازاده: وقتي جزء گروه شاكيان باشيم، مسلماً هم طلبكار خواهيم بود، هم تعهد نداريم، هم مچ‌گيري مي‌كنيم و همه آنها در وجود ما ساختاري ايجاد مي‌كند كه اجازه نمي‌دهد عمل سالم داشته باشيم. بايد روي همه ضدارزشي هاي وجود كار كنيم تا درست شود، نمي‌توانيم آنچه را مي‌خواهيم درست كنيم و آنچه را نمي‌پسندیم، كنار بگذاریم و همچنان در مسير ضدارزشي ادامه دهیم، باید روی همه کار کنیم تا به مرور ساختار تغيير كند. رضايتمندي در درجه اول بايد از خودمان باشد، نتيجه محور نباشيم و فرآيند محور باشيم و ازقدم‌هايي كه برمي‌داريم خوشحال باشيم تا به رضايتمندي در سفر برسيم.

 

استاد: اگر شاكي بودن را از خود دفع كنيم، راضي مي‌شويم. همه ضدارزشي‌هايي كه در درون ماست، باعث گوشه‌گيري، خودخوري و منزوي بودن ما شده است. مثلاً حسادت و مقايسه داشتن، ما را اذيت مي‌كند، براي رسيدن به رضايتمندي بايد حسادت به حمايت تبديل شود یعنی حس آلوده به حس سالم تبديل ‌شود، تا حال خوشايندي به ما دست دهد.

خداوند در كلام اله مي‌فرمايد: يا ايتهاالنفس المطمئنه، ارجعي الي ربك راضيه مرضيه. امام حسين(ع) يكي از كساني بودند كه تسليم محض فرمان خدا بودند و چون خداوند به اين گونه راضي بود، ايشان راضي بودند. در وادي پنجم هم پارامترهاي توكل، تسليم و رضا داريم. با كاربردي كردن اينها مي‌توانيم از تمام ضدارزشي‌ها رها شويم تا انشاءاله به حس رضايتمندي برسيم. بايد روي همه ضدارزشي‌ها كار كنيم نه يكي دو تا از آنها و بقيه را رها كنيم. حس رضايتمندي چشيدني است و اكتسابي نيست.

 

در پایان کارگاه آموزشی نفرات برگزیده مسابقه دارت همسفران که در مقر ورزشی سروج واقع در پارک فدک برگزار گردیده بود اعلام گردید و

همسفر دوستی، مسئول ورزش همسفران، جوایز ایشان را تقدیمشان نمودند.

 

 rezayat1

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها  

#13 رضایتمندی درسفرهمسفر بندعلی 1397-11-19 23:32
باسلام وتشکربر اشت من ازجلسه این است که:وقتی رضایتمندباشیم وجودمان راحی های مثبت ورضایتمندی فرامی گیردوتمام کارهای زندگی راباانرژی فوق العاده ای انجام می دهم رضایتمندی یافتنی است نه اکتسابی ماباآموزشهامتوج ه شدیم که بایدتعهدداشته باشیم نه توقع.
#12 پاسخ: رضایتمندی در سفرهمسفر ملکی 1397-11-19 23:24
با عرض سلام وخداقوت..من اگر بپزیرم ک بیمارم وچقدر تفکر زائدافیونی دارم و تمام تلاشم برای تغیر خودم باشد دیگر از چیزی شاکی نیستم وب رضایتمندی میرسم..با تشکر از استاد عزیز.
#11 برداشت ازجلسهفولادگر 1397-11-18 15:02
باتشکر از استاد
برای اینکه از گروه شاکی ها به گروه راضی ها برویم .باید حس های آلوده رابه حس سالم تبدیل کنیم وشناخت وآگاهی وبینش عمیق نسبت به هر چیزی پیدا کنیم
اگر شاکی بودن را دفع کنیم رضایتمند ی راجذب می کنیم۰
وبه جای حسادت حمایت می کنیم
وبه جای توقع ، تعهد داریم۰
#10 رضایتمندی در سفرهمسفر مرادی 1397-11-18 14:32
برداشت...در رضایتمندی تعهد است نه توقوع..رضایتمند ی یافتنی است نه اکتسابی برای رسیدن به عمل سالم باید از همه ضد ارزشی ها برگشت داشته باشیم ...با انجام بایدها ونبایدها وانجام فرامین وقوانین الهی وحیاتی زندگی وهمچنین رعایت حرمتهاو قوانین جلسات به شایستگی ورضایتمندی در سفر میرسیم
#9 پاسخ :رضایتمندی در سفرهمسفر عدنانی 1397-11-18 14:15
باسلام و خدا قوت به همه خدمتگزران سروج برداشت من این بود که تعهد و توقع با هم در یک جا جمع نمیشود اگر ما متوقع هستیم پس به دنبال تعهد نیستیم و همیشه انتظار داریم که دیگران اصلاح شوند تا همه چیز طبق میل ما باشد تا راضی شویم ودر غیر اینصورت همیشه ناراضی هستیم واز همه چیز گله و شکایت داریم و برای رضایتمندی این ما هستیم که باید تغییر کنیم
#8 پاسخ: رضایتمندی در سفرهمسفر رضازاده 1397-11-18 13:58
باسلام وخدا قوت خدمت همه خدمتگزاران سروج مهم ترین نکته ای که از این کارگاه برداشت کردم این بود که برای رسیدن به حس رضایت مهم ترین پارامتر تغییر نگاه و طرز تفکر ما وداشتن تعهد ودور شدن از طلبکاری است در این صورت داشته هایی را می بینم که وقتی در گروه شاکیان بودم اصلا به چشمم نمی آمد
#7 برداشت از موضوعرضایت مندی در سفرهمسفر حسینی 1397-11-18 12:37
باتشکر از استاد در مورد این صحبت شد که من اهل رضایت هستم یا اهل شکایت وفرمودند در آن واحد در یکی از اینها باشید وراه رسیدن به راضی بودن تغییر نگاه است و پاکسازی وتهذیب نفس و در این موقع سازندگی شروع میشود وبه مرحله پر هیز از ضدارزشها ورضا وتسلیم میرسم طبق وادی پنجم کتاب عشق از مهندس دژاکام
#6 تشكرهمسفر جزي 1397-11-18 08:47
با سلام و عرض ادب
من از اين دستور جلسه چيزهاي زيادي ياد گرفتم و متوجه شدم كه براي رضايتمندي نبايد يكي يا دو تا از ضدارزشي ها را كنار گذاشت و به بقيه پرداخت و تا زماني كه اين طور باشد مطمئن باشم كه به رضايت نخواهيم رسيد.
همچنين در پاسخ به يكي از مشاركت‌هاي عزيزان كه از نداشتن سواد خواندن و نوشتن ناراحت بودند بايد بگويم اين راهي كه ما درآن قرار گرفته‌ايم طبق فرموده استاد راهنما هيچ ارتباطي به ميزان سواد، هوش، استعداد، مال و ثروت و هيچ توانايي ظاهري ما ندارد، چه بسا ما كه از سواد مكتبي برخورداريم، همان باعث حجاب ما شود و ما را دچار منيت كند و اجازه ندهد كه درست آموزش بگيريم و افرادي كه فكر مي‌كنند سوادشان شايد به ظاهر كم است، دلشكسته شوند و همان دلشكستگي آنها را به اوج برساند. زيرا اين راه با راه‌هاي ديگر و آموزشهاي ديگر متفاوت است.
#5 رضایتمندی درسفرهمسفرفولادی 1397-11-18 08:32
باسلام خداراشکرمیکنم که مددالهی شامل من هم شدوبه این جلسات امدم چون من هم قبل ازجلسات جزء افرادشاکی بودم وطلبکار وهمیشه میگفتم حرف من درست است وبااموزشهای جلسه تاحدودی ازشاکی بودن دست برداشتم وراضی هستم
#4 برداشت از دستور جلسه رضایتمندی در سفرهمسفر احمدی 1397-11-18 00:49
سلام وخسته نباشید.برداشت من این بود که رضایتمندی یک حس درونی است وکسب کردنی است واگر توقع را از خودم بگیرم وبه جای آن تعهد داشته باشم در هر شرایطی مطمئنا احساس رضابت در من بوجود میاید ورضایتمندی بوجود نمی آید مگر زمانی که پندار،گفتار وکردار من یکی باشد ودرجهت ارزشها وصراط مستقیم حرکت کنم وخوب وبد را بپذیرم وگله وشکایت نکنم.
#3 رضایتمندی در سفر برداشتهمسفرمحمدی 1397-11-17 23:22
با سلام وخدا قوت من برداشتم این بود که اگر من تمام تلاشم در سفر درمانی روی خد درمان خودم باشد وتمام بایدها ونباید های جلسه را رعایت کنم به حس سالم ورضایتمندی می رسم
#2 تشکرهمسفر مزروعی 1397-11-17 23:20
پیشاپیش تولد همسفر علیزاده راتبریک میگویم وبابت تمام زحمات خدمتگزاران جلسات سروج سپاسگذارم.
#1 تشکرهمسفرغفاری 1397-11-17 18:07
باعرض سلام وخداقوت دستور کارگاه بخوبی برای ما عنوان شدامیدوارم بسترآموزش برای ما همیشه فراهم و مستدام باشد
کمال تشکراز خدمتگزاران سروج دارمc7gh6

اسامی سرلژیونهای سروج

اسامی سرلژیون های مسافران جلسات سروج:
مسافر مهدی - مرکز سروج 1 و 2
مسافر احمد - مرکز سروج 1
مسافر عباس - مرکز سروج 1
مسافر حسین - مرکز سروج 2

مسافر محمد - سرلژیون مالی مسافران

همسفر کرمی- مرکز سروج 2

 

مطالعه بیشتر

گالری تصویر

مطالب و مقالات

23
آبان1397

دکتر اسکندر مومنی: اقدامات خلاقانه و مبتکرانه در حوزه پیشگیری از اعتیاد انجام شود.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نخستين دغدغه مردم را اعتیاد و مواد مخدر خواند و بر انجام اقدامات خلاقانه و مبتکرانه در حوزه پیشگیری...

06
آبان1397

بازنگري سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی

وزیر کشور؛ سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی بازنگری می شود به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، یکصد و هفتمین جلسه...

«
»