031-33687673 |
پروتكل درمان

پروتكل درمان شامل زمان مناسب، ‌داروی مناسب، آموزش مناسب و كاربردي كردن مي‌باشد.

زمان مناسب: براي ترميم ساختارهاي تخريب شده توليدكننده مواد شبه افيوني و تغيير نگاه و جهانبيني، نياز به طي زمان مقتضي، متناسب با تخريب‌هاي انجام شده مي‌باشد.

داروی مناسب: ارزانترين، قويترين، تنهاترين، ‌مؤثرترين، كم خطرترين داروي درمان هر نوع بيماري به مواد اعتيادآور، شربت اپيوم تينكچر (شربت ترياك) مي‌باشد كه زيرنظر راهنمايان تجويز مي‌گردد.

آموزش مناسب و كاربردي كردن: بر اثر مصرف مكرر مواد اعتيادآور، تغيير شناخت و افكار در مصرف‌كننده ايجاد مي‌گردد. مصرف‌كنندگان با شركت در كارگاه‌هاي آموزشي و كاربردي كردن آموزشهاي ارائه شده، به تعادل فكري و روحي خواهند رسيد.