031-33687673 |
تفکر افیونی چیست

تفکر افیونی، تفکر مسلط بر بیماری اعتیاد می باشد که در اثر مصرف مکرر مواد مخدر بر فرد مصرف کننده چیره می شود. منظور از تفکر افیونی این است که، فرد تمام مسائل زندگی خود را از یک دریچه و چهارچوب خاصی به نام مواد مخدر می بیند و آنها را از طریق فیلتر مواد مخدر تجزیه و تحلیل می نماید. هر آنچه در این چهارچوب قرار گیرد و با مصرف مواد مخدر تناقضی نداشته باشد مورد تایید فرد مصرف کننده بوده و هر چیزی که از این فیلتر عبور ننماید مردود خواهدشد. قاعدتا آنچه حاصل این تفکر است ساختارهای ناسالم است که شرایط و وضعیت مصرف کنندگان گواه بر این مطلب می باشد. در باب تفکر افیونی و نحوه شکل گیری آن در جلسه شناخت اعتیاد، توضیحات جامع و کاملی به دوستان ارائه می شود توصیه می شود برای آشنایی کامل با این نوع تفکر به جلسات شناخت اعتیاد رجوع نمایند.