031-33687673 |
زمان جلسات

زمان برگزاری جلسات خانوادگی سروج از قرار زیر می باشد.

 

جلسۀ گروهی خانواده ها

روزهای

ساعت

آدرس

تلفن

دو شنبه

3:30 عصر

خيابان امام خميني، خيابان بسيج، كوچه125، فرعي دوم، سمت راست

09130779104

031-33687673

 

جلسۀ شناخت اعتیاد

هر هفته

ساعت

آدرس

چهارشنبه ها

3 عصر

خيابان امام خميني، خيابان بسيج، كوچه125، فرعي دوم، سمت راست،