031-33687673 |
قوانین و حرمت جلسات سروج

1. سروج جلساتی است تحقیقاتی که با راهنمایی نیروهای مافوق و با توکل به قدرت مطلق، تشکیل می گردد.

2. شرط شرکت در جلسات، پذیرفتن اصول و قوانین آن و تمایل به رهایی از دام اعتیاد می باشد.

3. هدف اصلی جلسات، تحقیقات علمی و کاربردی برای شناخت انسان، مواد مخدر و ارائه طریق به مصرف کننده و خانواده هایشان برای رهایی از اعتیاد می باشد.

4. خط مشی بر اساس آموزش، پیشگیری، مهار و درمان اعتیاد و نیز اصل، جاذبه است.

5. در این جلسات به مصرف کننده خواهان رهایی از دام اعتیاد "مسافر" اطلاق می گردد که سفر خود را آغاز نموده است.

6. واژه "همسفر" به کسی اطلاق می گردد که سابقه اعتیاد ندارد و برای تعالی اهداف جلسات تلاش می نماید.

7. جلسات، نظری در مورد موضوعات خارج از اهداف تعیین شده ندارد.

8. رشد معنوی پیرو رعایت اصول، قوانین و احترام به پیشکسوتان می باشد.

9. منابع مالی جلسات سروج کمکهای اعضاء و حامیان آن می باشد.

10. بالاترین مرجع تصمیم گیری، کمیته ای مرکب از 7 نفر از اعضای رها شده می باشد و تا زمان تشکیل کمیته مذکور کلیه مسئولیت ها به عهده بنیانگذار جلسات می باشد.

 

حرمت جلسات سروج

 

جلسات مکان مقدّس و امنی می باشد که هر شخص با ورود به این مکان باید حرمت آن را حفظ نماید.

دروغ گفتن، علیه شخصی سرزنش کردن، حرف یکدیگر را قطع نمودن، الفاظ ناشایست بیان کردن، در جلسه بدون اجازه سخن گفتن، بحث سیاسی نمودن، از حجاب وپوشش نا مناسب استفاده کردن، بدون اطلاع و هماهنگي هر گونه پولي را دريافت و پرداخت كردن، بدون مجوز راهنمایان تلفن دادن و تلفن گرفتن و هر گونه ارتباطی بیرون از این مکان بر قرار نمودن از موارد ضد ارزشی و ضد اخلاقی می باشد. بر تمام اعضا فرض است که حریم فوق الذکر را محترم شمارند و بر مسئولین جلسات، نگهبان نظم، مهمانداران و راهنمايان واجب است از وقوع این اعمال جلو گیری نمایند.