031-33687673 |
بهترین راه

اکثر انسانها تصور می کنند کوتاهترین راه، بهترین راه است، در نتیجه به درستی و یا نادرستی آن توجه ندارند. راهی را می روند که زودتر به خواسته های خود برسند لذا به نتیجه مطلوب نرسیده مجبورند راه های دیگر را تجربه کنند.

غذاهایی که با حرارت بالا و سریعا پخته شود بیشتر خواص خود را از دست داده و برخی از بیماریهای رایج در جوامع در اثر مصرف این نوع غذاها می باشد.