031-33687673 |
جایگزین اعتیاد

jaygozin

 

در موضوع بیماری اعتیاد و نحوه شکل گیری آن در جلسه شناخت اعتیاد، توضیحات جامع و کاملی به دوستان ارائه می شود .توصیه می شود برای آشنایی کامل با دیدگاه سروج در مقولۀ اعتیاد در جلسۀشناخت اعتیاد شرکت نمایید.

 

شرکت در جلسه شناخت اعتیاد

هر هفته

ساعت

مکان

آدرس

پنج شنبه ها

10:30 صبح

مرکزجامع مشاوره

خیابان امام خمینی-روبروی بانک رفاه-کوچه67-پلاک1

شنبه ها

6 عصر

مرکز درمان اعتیاد سروج

خیابان امام خمینی- روبروی گزسکه